Asset Publisher Asset Publisher

«Back

bsc

نمودار مراحل آموزشی مقطع کارشناسی فیزیک

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

توجه: این نمودار، تا پایان سال تحصیلی 93-94 معتبر می باشد

نیمسال ۱ کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر

دریافت شماره دانشجویی، نام استاد راهنما و لیست واحدهای انتخاب شده

امکان حذف و اضافه در تاریخ ترمیم وجود دارد

دانشجویان مدال آور در المپیاد
درخواست پذیرش دروس (Credit)ه: PDF  لیست دروس: PDF

   
مطالعه آیین نامه دوره کارشناسی: PDF    
   
تغییرات کلی برنامه دروس کارشناسی: PDF    
   

 

لیست دروس دوره کارشناسی(دفترچه فیزیک):  PDF

موارد بیشتر

 

 

نیمسال ۲ تا نیمسال ۶ کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF Doc

امکان حذف و اضافه در تاریخ ترمیم وجود دارد

 

درخواست دورشته ای
پایان نیمسال سوم تا قبل از اتمام نیمسال ششم
آیین نامه: PDF

درخواست تغییر رشته
پس از گذراندن حداقل یک سوم و حداکثر دوسوم واحدها
فرم الف: PDF و فرم ب: PDF آیین نامه: PDF
 

گذراندن دروس طبق جدول پیشنهادی

حذف اضطراری (W)ه: PDF
امکان حذف دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی وجود ندارد
تعداد واحدها پس از حذف، نبایستی کمتر از ۱۲ شود

موارد بیشتر

 

 

نیمسال ماقبل آخر کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر
انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF Doc

برای انتخاب واحد در نیمسال ماقبل آخر به فرم تطبیق واحد توجه شود

تبت نام پروژه (درس اختیاری): PDF دستورالعمل: PDF

   

فرم تبدیل حرف I (نمره پروژه کارشناسی): PDF

حذف اضطراری (W)ه: PDF
امکان حذف دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی وجود ندارد
تعداد واحدها پس از حذف، نبایستی کمتر از ۱۲ شود

موارد بیشتر

   
نیمسال آخر کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF Doc

 

برای انتخاب واحد در نیمسال آخر به فرم تطبیق واحد توجه شود

انتخاب واحد در نیمسال آخر تا سقف ۲۴ واحد امکان پذیر است

تبت نام پروژه (درس اختیاری): PDF دستورالعمل: PDF

 

 

گذراندن دروس با توجه به فرم تطبیق واحد

فرم تبدیل حرف I (نمره پروژه کارشناسی): Docx

حذف اضطراری (W)ه: PDF
امکان حذف دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی وجود ندارد
تعداد واحدها پس از حذف، نبایستی کمتر از ۱۲ شود

معرفی به استاد
شرایط استفاده: PDF

موارد بیشتر

   
اتمام دوره تحصیلی کارشناسی    

تطبیق واحد

فرم تطبیق، ورودی ۹۴ و بعد: PDF
فرم تطبیق، ورودی ۹۰ و بعد: PDF
فرم تطبیق، ورودی ۸۷ تا ۸۹: PDF
فرم تطبیق، برنامه قدیم: PDF
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۹۴ و بعد: PDF Docx
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۹۰ و بعد: PDF Docx
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۸۷ تا ۸۹: PDF Docx
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۸۶ و قبل: PDF Docx
فرم تطبیق، دوره فرعی (Minor) ه: PDF

تایید احتمال فراغت از تحصیل (پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی): PDF
   

فارغ التحصیلی

مهلت مراجعه: PDF

احراز شرایط: PDF

   

 

 

موارد بیشتر برای مقطع کارشناسی:

توجه: حداقل نمره قبولی در هر درس: ۱۰، و حداقل معدل کل: ۱۲ می باشد

توجه: مهلت گذراندن درس تربیت بدنی ۱: نیمسال چهارم و درس تربیت بدنی ۲: نیمسال ششم است

توجه: هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره کارشناسی، حداقل ۱۳۵ و حداکثر ۱۴۱ واحد بگذراند

 

  • فرم تبدیل حرف J (تبدیل نمره): PDF Docx
  • درخواست بررسی پرونده دانشجو: PDF
  • درخواست پذیرش در دوره فرعی در دانشکده دیگر: PDF
  • حذف پزشکی (حذف درس پس از امتحان نهایی): PDF آیین نامه:‌PDF
  • مرخصی تحصیلی(حذف نیمسال): PDF
  • درخواست مهمانی در دانشگاه دیگر: PDF
  • اجازه خروج از کشور (قسمتی از قوانین در فرم آمده است): PDF
  • دستورالعمل درس تنظیم خانواده: PDF
  • دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه: Doc

تمامی فرم ها مجددا در انتهای صفحه آمده است

نظرات خود در مورد این نمودار را با معاون آموزشی در میان بگذارید. مشکلات فنی را می توانید به مسئول سایت گزارش دهید.
این نمودار توسط محمدصادق فیض طراحی شده است.

رنگ هر ترم بر اساس کدرنگی مشخص شده است

Asset Publisher Asset Publisher