Asset Publisher Asset Publisher

«Back

phd

نمودار مراحل آموزشی مقطع دکترای تخصصی فیزیک

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

توجه: این نمودار، تا پایان سال تحصیلی 93-94 معتبر می باشد

 

 

شرکت در آزمون ورودی

برگ تایید صلاحیت عمومی: PDF

   
   
نیمسال ۱ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

ورود به مقطع تحصیلی دکترا

دریافت شماره دانشجویی و نام استاد راهنمای آموزشی

   
   
مطالعه آیین نامه دوره دکترا: PDF    
   

لیست سیلابس الزامی هر گرایش: PDF

انتخاب واحد
مجموعا 6 الی 12 واحد، بدون احتساب دستیار آموزشی
مشاوره با استاد راهنمای آموزشی برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
دروس تخصصی
دستیار آموزشی TA (برای بار اول)
سمینار عمومی (زنگ پژوهش)
__________________

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم (ثبت نام فقط در ترم اول)

ثبت نام در دستیار آموزشی (TA) برای چهار نیمسال لازم است.(3 واحد بدون احتساب در واحدهای آموزشی)
امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

   

 

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۲ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

معرفی استاد راهنمای رساله
فرم تعیین استاد راهنمای رساله: Docx

انتخاب واحد و ثبت نام دستیار آموزشی
مشاوره با استاد راهنمای رساله برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
دروس تخصصی
سمینار دکتری
دستیار آموزشی TA (برای بار دوم)
__________________

امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

ثبت نام در آزمون زبان (در صورتی که نمره معتبر ندارید)
لیست آزمون های زبان معتبر: PDF

   

گذراندن دروس الزامی و تخصصی


قبل از شروع ترم سوم
پایان مهلت ارائه نمره آزمون زبان به دانشکده

 

   

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۳ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
امتحان جامع
دستیار آموزشی TA (برای بار سوم)
__________________

تعداد کل واحدهای آموزشی گذرانده شده تا زمان امتحان جامع، 12 الی 18 واحد با حداقل معدل کل 17 است

ثبت نام دستیار آموزشی (TA) (چهار ترم)
امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

   

امتحان جامع
سیلابس امتحانی دروس الزامی: PDF Docx

درخواست مجوز امتحان جامع (حداقل 2 هفته قبل از امتحان): PDF Doc

امتحان جامع شامل دروس الزامی، درس تخصصی (استاد راهنما) و سوالات عمومی در سطح کتاب هالیدی می باشد
   

قبولی در امتحان جامع
مشروط به کسب نمره 14 در هر درس و میانگین 16 در کل

گزارش امتحان جامع: Doc PDF
(به صورت EP یا P یا F)


شرکت در امتحان جامع تنها دو بار امکانپذیر است


در صورت عدم قبولی در امتحان جامع
شرکت در امتحان جامع در ترم چهارم مشروط به پرداخت شهریه است(همچنین پرداخت شهریه مجدد برای دفاع از پیشنهاد پژوهشی در ترم پنجم)

   

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۴ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF
(برای ثبت نام با تاخیر به موارد بیشتر مراجعه کنید)

__________________
واحدهای پیشنهادی:
پیشنهاد پژوهشی
دستیار آموزشی (برای بار چهارم)
سمینار دکتری یا مطالعه انفرادی
__________________

امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

 


قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی بایستی تمامی مراحل دفاع از پیشنهاد پژوهشی تمام شده و گزارش آن تایید شده باشد

15 روز قبل از دفاع از پیشنهاد پژوهشی:

تایید توانایی دفاع: Docx
با ضمیمه نسخه پرینت شده پیشنهاد پژوهشی که به امضای استاد راهنما رسیده باشد

درخواست مجوز: PDF Docx

تنظیم زمان جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی (معاونت دانشکده)

ارسال متن PDF پیشنهاد پژوهشی به ایمیل اساتید مدعو
(در صورت تمایل اساتید، بایستی نسخه پرینت شده تحویل داده شود)

نامه دعوت از اساتید برای شرکت در جلسه، توسط دانشکده فرستاده می شود

   

قبل از جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی
تحویل یک نسخه از فرم زیر به استاد راهنما

گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی (فقط به صورت تایپ شده قابل قبول است): Doc PDF

روز قبل از دفاع، می توانید برای اطمینان، زمان جلسه را به اساتید یادآوری نمایید

   
جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی در صورتی که نمره دفاع از پیشنهاد پژوهشی قبل از شروع نیمسال پنجم به صورتی غیر از P باشد، دفاع مجدد در نیمسال پنجم منوط به پرداخت شهریه است
   

تعریف رساله دکتری
فرم تعریف موضوع: PDF Docx


قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی
موضوع رساله دکتری در سامانه آموزش تعریف و به تایید استاد راهنما و دانشکده رسانده شده باشد

پس از تایید رساله دکتری در سامانه آموزش
پیگیری حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه (پژوهانه) PDF

   

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال پنجم تا نیمسال ماقبل آخر دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
رساله دکتری (6 واحد)
__________________

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

 


هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره دکتری، حداقل 42 و حداکثر 48 واحد آموزشی بگذراند (بدون احتساب واحدهای دستیار آموزشی) که 24 واحد آن مربوط به رساله دکتری است

انجام تحقیقات

آماده سازی رساله با توجه به فرم ارزيابي اوليه رساله دكتري: Docx

و بر طبق قالب تعیین شده توسط کتابخانه مرکزی

چاپ حداقل یک مقاله کاملا مستخرج از رساله در مجلات ISI

گزارش پیشرفت سالیانه رسالههای دانشجویان دکتری Docx PDF

فرصت مطالعاتی
  همراه با نامه پذیرش و موافقت استاد راهنما، حمایت مالی در صورت وجود سهمیه از طرف دانشگاه: Docx

   

تمدید سنوات در پایان نیمسال نهم
تمدید سنوات بعد از ترم نهم منوط به موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پرداخت شهریه است

فرم تایید تمدید سنوات: Docx

فرم تمدید خوابگاه: PDF

   
نیمسال آخر دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
رساله دکتری (مجموعا 24 واحد، هر ترم 6 واحد)
__________________

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

 


هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره دکتری، حداقل 42 و حداکثر 48 واحد آموزشی بگذراند (بدون احتساب واحدهای دستیار آموزشی) که 24 واحد آن مربوط به رساله است

مازاد واحد مشمول پرداخت شهریه می شود

انجام تحقیقات

آماده سازی رساله با توجه به فرم ارزيابي اوليه رساله دكتري: Docx

و بر طبق قالب تعیین شده توسط کتابخانه مرکزی

چاپ حداقل یک مقاله کاملا مستخرج از رساله در مجلات ISI

 

فرصت مطالعاتی
  همراه با نامه پذیرش و موافقت استاد راهنما، حمایت مالی در صورت وجود سهمیه از طرف دانشگاه: Docx

   

دفاع از رساله دکتری
حداکثر تا پایان نیمسال نهم

45 روز قبل از دفاع: تحویل فرم تایید توانایی دفاع به دانشکده:Docx(توضیحات)
+پرینت نسخه نهایی رساله
+پرینت مقالات
+پیشنهاد 3 داور داخلی و 2 داور خارج از دانشکده

 


شرط لازم برای اخذ مجوز دفاع، داشتن حداقل یک مقاله کاملا مستخرج از رساله که در آن نام دانشجو با نشانی دانشگاه صنعتی شریف در مجلات ISI چاپ شده باشد

   

انتخاب داوران توسط دانشکده

 بررسی رساله دکتری توسط یکی از داوران

30 روز قبل از دفاع: درخواست مجوز دفاع: PDF Doc
+تحویل پرینت نهایی رساله

   
   

جلسه دفاع

تاریخ دفاع تاریخ فارغ التحصیلی محسوب می شود

   
 

 

گزارش دفاع از رساله (فقط به صورت تایپ شده قابل قبول است):Doc PDF در صورتی که ارزشیابی جلسه دفاع از رساله F باشد، تنها یک بار آن هم حداکثر 6 ماه پس از تاریخ دفاع اولیه برای دفاع مجدد فرصت وجود دارد
   
اتمام دوره تحصیلی دکترا    
ارائه رساله صحافی شده به کلیه داوران و آموزش دانشکده فیزیک و کتابخانه مرکزی

بایستی صفحات مربوط به تصویب نامه
+ اظهارنامه به ابتدای رساله اضافه شده
و با صحافی سبز رنگ تحویل گردد

اتمام دوره با حداقل 42 واحد گذرانده شده و حداکثر 48 واحد گذرانده شده

مازاد واحد مشمول پرداخت شهریه می شود

   

فارغ التحصیلی

احراز شرایط: PDF

برای ثبت نمره دفاع، همراه با یک نسخه کارنامه فارسی، به کارشناس فارغ التحصیلی در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه شود

فرم احراز شرایط پس از امضای استاد راهنما
+ یک نسخه صحافی شده رساله
+ کارنامه فارسی(که نمره دفاع در آن ثبت شده)، تحویل آموزش دانشکده گردد تا روند فارغ التحصیلی آغاز شود

 

 

موارد بیشتر برای مقطع دکتری:

توجه: حداقل نمره قبولی در هر درس: 14، و حداقل معدل کل: 16 می باشد

توجه: هر دانشجو بایستی در دوره دکتری، 4 بار در درس دستیار آموزشی ثبت نام کند و برای امضای قرارداد اقدام نماید.

توجه: هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره دکتری، حداقل 42 و حداکثر 48 واحد آموزشی بگذراند (بدون احتساب واحدهای دستیار آموزشی) که 24 واحد آن مربوط به رساله و 18 تا 24 واحد آن مربوط به دروس دیگر است

توجه: به عنوان حمایت مالی بسیار مناسب، می توانید از ترم اول برای بورسیه دکتری وزارت علوم اقدام کنید. قوانین و شرایط را در سایت مرکز جذب وزارت علوم مشاهده نمایید

 

  • ثبت نام با تاخیر: PDF (همراه با این فرم بایستی فرم درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تکمیل شود)
  • درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF
  • حذف پزشکی: PDF
  • دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه: Doc

شرکت در کنفرانس:
مجموع حمایت مالی برای کنفرانس داخلی و خارجی 15 میلیون ریال است
دریافت هزینه شرکت در کنفرانس داخلی: PDF
درخواست شرکت در همایش خارجی (با مقاله): PDF
درخواست شرکت در همایش خارجی (بدون مقاله): PDF
گزارش شرکت در همایش خارجی: PDF

تمامی فرم ها مجددا در انتهای صفحه آمده است

نظرات خود در مورد این نمودار را با معاون تحصیلات تکمیلی در میان بگذارید. مشکلات فنی را می توانید به مسئول سایت گزارش دهید.
این نمودار توسط محمدصادق فیض طراحی شده است.

رنگ هر ترم بر اساس کدرنگی مشخص شده است

Asset Publisher Asset Publisher