Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 30/07/1396(22/10/2017)

The interaction of light with nanoparticles and quantum dots
میز فائز میری
يکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 23/07/1396(15/10/2017)

امواج گرانشی
بهرام مشحون
يکشنبه 23 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 30/07/1396(22/10/2017)

The interaction of light with nanoparticles and quantum dots
میز فائز میری
يکشنبه 30 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 23/07/1396(15/10/2017)

امواج گرانشی( جایزه نوبل فیزیک 2017)
بهرام مشحون
يکشنبه 23 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 16/07/1396 (08/10/2017)

ماده چگال دیراک
سید اکبر جعفری
يکشنبه 16 مهر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دکتری

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دکتری

  به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری می رساند : 

دانشجویانی که رساله دکتری خود را در سامانه آموزش تعریف نموده اند می بایستی در 4 ترم اولی که رساله را اخذ می نمایند در واحد درس به میزان 4 الی 6 واحد ثبت نام نمایند. ثبت نام به صورت صفر واحدی فقط زمانی صورت می گیرد که 24 واحد سقف رساله اخذ گردیده و دانشجو در مرحله ی آمادگی برای دفاع باشد.