Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

کاربرد لیزر در چشم پزشکی و برش نگاری همدوس اپتیکی
دکتر احمد امجدی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

شرایط اوليه برای کيهان قابل زیست
دکتر سهراب راهوار
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:00 - 15:45

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

تشخیص بیماریهای خونی با اندازه گيری خواص مکانیکی در حد تک سلولی
دکتر سيد نادر سید ریحانی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:45 - 16:30

Department Colloquium on 19/09/1396(10/12/2017)

Solutions of Fuzzy LR Linear Systems Using Optimization Models
نظام الدين مهدوی امیری
يکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 12/09/1396 (03/12/2017)

مکانيک کوانتومی، تا چه حد؟!!
صادق رئیسی
يکشنبه 12 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دکتری

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دکتری

  به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری می رساند : 

دانشجویانی که رساله دکتری خود را در سامانه آموزش تعریف نموده اند می بایستی در 4 ترم اولی که رساله را اخذ می نمایند در واحد درس به میزان 4 الی 6 واحد ثبت نام نمایند. ثبت نام به صورت صفر واحدی فقط زمانی صورت می گیرد که 24 واحد سقف رساله اخذ گردیده و دانشجو در مرحله ی آمادگی برای دفاع باشد.