Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

کاربرد لیزر در چشم پزشکی و برش نگاری همدوس اپتیکی
دکتر احمد امجدی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

شرایط اوليه برای کيهان قابل زیست
دکتر سهراب راهوار
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:00 - 15:45

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

تشخیص بیماریهای خونی با اندازه گيری خواص مکانیکی در حد تک سلولی
دکتر سيد نادر سید ریحانی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:45 - 16:30

Department Colloquium on 19/09/1396(10/12/2017)

Solutions of Fuzzy LR Linear Systems Using Optimization Models
نظام الدين مهدوی امیری
يکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 12/09/1396 (03/12/2017)

مکانيک کوانتومی، تا چه حد؟!!
صادق رئیسی
يکشنبه 12 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

آگهی ارائه درس نظریه میدان آماری مقطع دکتری

به اطلاع متقاضیان این درس می رساند این درس در نیمسال دوم 92-91 توسط آقای دکتر شاهین روحانی با مشخصه زیر ارائه می گردد:

1-        این درس مخصوص دانشجویان دکتری می باشد.

2-      دانشجویان ارشد با کسب مجوز از استاد درس این درس را اخذ نمایند.

3-    این درس در روز های یک شنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 10 برگزار می شود.

4-     امتحان این درس به صورت take home  می باشد.

        آموزش دانشکده فیزیک