Asset Publisher Asset Publisher

کسر خدمت نخبگان وظیفه

فایل ظمیمه مربوط به کسر خدمت نظام وظیفه

بورس دولت کره

پیوست توضیحات مربوط به بورسیه دولت کره

اصلاحیه

نحوه تغییرات در دروس کارشناسی فیزیک

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

شریه تکانه رتبه سوم در میان نشریات دانشجویی کشوری را کسب کرد.

مطلع شدیم نشریه تکانه، نشریه دانشجویی مربوط به دانشکده  فیزیک، رتبه سوم در نشریات دانشجویی کشوری را کسب کرده استضمن عرض تبریک و خسته نباشید به تمامی همکاران و دانشجویان دست اندرکار در این نشریه خصوصا آقای مهدی اسحاقی سردبیر فعلی و آقای دکتر مقیمی که همواره در پیش برد این فعالیت ارزشمند نقش پررنگی داشته اند، آرزومند توفیقات و نشاط روزافزون دانشجویان عزیز در تمامی عرصه ها هستیم.