Asset Publisher Asset Publisher

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

کاربرد لیزر در چشم پزشکی و برش نگاری همدوس اپتیکی
دکتر احمد امجدی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 13:30 - 14:30

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

شرایط اوليه برای کيهان قابل زیست
دکتر سهراب راهوار
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:00 - 15:45

Department Colloquium on 26/09/1396(17/12/2017)

تشخیص بیماریهای خونی با اندازه گيری خواص مکانیکی در حد تک سلولی
دکتر سيد نادر سید ریحانی
يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 15:45 - 16:30

Department Colloquium on 19/09/1396(10/12/2017)

Solutions of Fuzzy LR Linear Systems Using Optimization Models
نظام الدين مهدوی امیری
يکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Department Colloquium on 12/09/1396 (03/12/2017)

مکانيک کوانتومی، تا چه حد؟!!
صادق رئیسی
يکشنبه 12 آذر ماه 1396 ساعت 13:30

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

شریه تکانه رتبه سوم در میان نشریات دانشجویی کشوری را کسب کرد.

مطلع شدیم نشریه تکانه، نشریه دانشجویی مربوط به دانشکده  فیزیک، رتبه سوم در نشریات دانشجویی کشوری را کسب کرده استضمن عرض تبریک و خسته نباشید به تمامی همکاران و دانشجویان دست اندرکار در این نشریه خصوصا آقای مهدی اسحاقی سردبیر فعلی و آقای دکتر مقیمی که همواره در پیش برد این فعالیت ارزشمند نقش پررنگی داشته اند، آرزومند توفیقات و نشاط روزافزون دانشجویان عزیز در تمامی عرصه ها هستیم.