Asset Publisher Asset Publisher

«Back

شریه تکانه رتبه سوم در میان نشریات دانشجویی کشوری را کسب کرد.

مطلع شدیم نشریه تکانه، نشریه دانشجویی مربوط به دانشکده  فیزیک، رتبه سوم در نشریات دانشجویی کشوری را کسب کرده استضمن عرض تبریک و خسته نباشید به تمامی همکاران و دانشجویان دست اندرکار در این نشریه خصوصا آقای مهدی اسحاقی سردبیر فعلی و آقای دکتر مقیمی که همواره در پیش برد این فعالیت ارزشمند نقش پررنگی داشته اند، آرزومند توفیقات و نشاط روزافزون دانشجویان عزیز در تمامی عرصه ها هستیم.