Asset Publisher Asset Publisher

کسر خدمت نخبگان وظیفه

فایل ظمیمه مربوط به کسر خدمت نظام وظیفه

بورس دولت کره

پیوست توضیحات مربوط به بورسیه دولت کره

اصلاحیه

نحوه تغییرات در دروس کارشناسی فیزیک

Asset Publisher Asset Publisher

«Back

فرم داوری دکترا.doc

دانشجویان دکتری برای گرفتن مجوز دفاع رساله متناسب با فرم پیوست ارزیابی خواهند شد. لطفا برای تسریع در انجام امور دفاع نکات مندرج در فرم را رعایت فرمائید