Asset Publisher Asset Publisher

«Back

فرم داوری دکترا.doc

دانشجویان دکتری برای گرفتن مجوز دفاع رساله متناسب با فرم پیوست ارزیابی خواهند شد. لطفا برای تسریع در انجام امور دفاع نکات مندرج در فرم را رعایت فرمائید