Asset Publisher Asset Publisher

کسب عنوان استاد برتر آموزشی توسط دکتر آقای سامان مقیمی عراقی

موفقیت کسب عنوان استاد برتر اموزشی دانشکده فیزیک درسال 95-1394 توسط جناب آقای دکتر سامان مقیمی عراقی

کسب عنوان استاد ممتاز توسط دکتر خانم اعظم ایرجی زاد

موفقیت کسب عنوان استاد ممتاز در دانشگاه صنعتی شریف توسط سرکار خانم دکتر اعظم ایرجی زاد

بورس دولت اندونزی

پیوست تصویر راهنما و مجوز شرکت در بورس کشور اندونزی

Asset Publisher Asset Publisher