Asset Publisher Asset Publisher

کسب عنوان استاد ممتاز توسط دکتر خانم اعظم ایرجی زاد

موفقیت کسب عنوان استاد ممتاز در دانشگاه صنعتی شریف توسط سرکار خانم دکتر اعظم ایرجی زاد

بورس دولت اندونزی

پیوست تصویر راهنما و مجوز شرکت در بورس کشور اندونزی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

پیوست تصویر نامه معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه حمایت از رساله دانشجویان دکتری

فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 95-96

پیشنهاد و تغییر فرآیند دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد جهت هماهنگی بیشتر و ایجاد نظم در تراکم دفاع های پایان ترم