لیست دروس ارایه شده لیست دروس ارایه شده

لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه1
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24001 1 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 8:0 تا 10:0      
24001 2 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 10:0 تا 12:0      
24001 3 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 13:30 تا 15:30      
24001 4 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 15:30 تا 17:30      
24001 5 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. يکشنبه 8:0 تا 10:0      
24001 6 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. يکشنبه 10:0 تا 12:0      
24001 7 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. يکشنبه 15:30 تا 17:30      
24001 8 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. دوشنبه 13:30 تا 15:30      
24001 9 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. دوشنبه 15:30 تا 17:30      
24001 10 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   ندا صدوقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 8:0 تا 10:0      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه2
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24001 11 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 10:0 تا 12:0      
24001 12 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 13:30 تا 15:30      
24001 13 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 15:30 تا 17:30      
24001 14 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. چهار شنبه 8:0 تا 10:0      
24001 15 1 آز فیزیک ۱ همنياز: 24011 40   عباس انواری    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. چهار شنبه 10:0 تا 12:0      
24002 1 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 10:30 تا 12:30      
24002 2 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 13:30 تا 15:30      
24002 3 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. شنبه 15:30 تا 17:30      
24002 4 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. يکشنبه 8:30 تا 10:30      
24002 5 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. يکشنبه 10:30 تا 12:30      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه3
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24002 6 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. يکشنبه 15:30 تا 17:30      
24002 7 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. دوشنبه 8:30 تا 10:30      
24002 8 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. دوشنبه 10:30 تا 12:30      
24002 9 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. دوشنبه 13:30 تا 15:30      
24002 10 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. دوشنبه 15:30 تا 17:30      
24002 11 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 8:30 تا 10:30      
24002 12 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 10:30 تا 12:30      
24002 13 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 13:30 تا 15:30      
24002 14 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   محمدعلی استادابراهیم وساقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. سه شنبه 15:30 تا 17:30      
24002 15 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. چهار شنبه 8:0 تا 10:0      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه4
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24002 16 1 آز فیزیک ۲ همنياز: 24012 40   سامان مقیمی عراقی    امتحان به صورت عملی در آزمایشگاه برگزار می گردد. چهار شنبه 10:0 تا 12:0      
24003 1 1 آز فیزیک ۳ همنياز: 24013يا 24021 12   امید اخوان اشرفیه 1396/03/20   13:30   چهار شنبه 10:30 تا 12:30      
24009 1 0 پروژه فیزیک              این درس را تا سقف 3 واحد ثبت نام نموده و در ترم بعد به منظور تمدید، صفر واحدی ثبت نام نمائید.         
24011 1 3 فیزیک ۱ همنياز: 24001 40   محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/20   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 شنبه 13:0 تا 15:0   
24011 2 3 فیزیک ۱ همنياز: 24001 40   محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/20   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 شنبه 15:0 تا 17:0   
24011 3 3 فیزیک ۱ همنياز: 24001 40   محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/20   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 13:0 تا 15:0   
24011 4 3 فیزیک ۱ همنياز: 24001 40   محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/20   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 15:0 تا 17:0   
24011 5 3 فیزیک ۱ همنياز: 24001 40   محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/20   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24011 6 3 فیزیک ۱ همنياز: 24001 40   محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/20   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 سه شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 1 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 شنبه 13:0 تا 15:0   
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه5
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24012 2 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 يکشنبه 15:0 تا 17:0   
24012 3 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:0 تا 15:0   
24012 4 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 15:0 تا 17:0   
24012 5 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 6 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 7 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 8 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   سهراب راهوارنعمت آباد 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30 شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 9 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 چهار شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 10 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 11 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 شنبه 13:0 تا 15:0   
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه6
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24012 12 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 13 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 چهار شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 14 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 يکشنبه 15:0 تا 17:0   
24012 15 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 16 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   وحید کریمی پور 1396/03/25   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30 سه شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 17 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 چهار شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 18 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 19 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 20 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 يکشنبه 15:0 تا 17:0   
24012 21 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 15:0 تا 17:0   
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه7
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24012 22 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 23 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 دوشنبه 13:0 تا 15:0   
24012 24 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 25 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 26 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 شنبه 12:0 تا 13:30   
24012 27 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 13:0 تا 15:0   
24012 28 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 15:0 تا 17:0   
24012 29 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 سه شنبه 13:0 تا 15:0   
24012 30 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 چهار شنبه 15:0 تا 17:0   
24012 31 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 دوشنبه 15:0 تا 17:0   
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه8
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24012 32 3 فیزیک ۲ پيشنياز: 24011همنياز: 24002 40   علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/25   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0 يکشنبه 15:0 تا 17:0   
24013 1 3 فیزیک ۳ پيشنياز: 24011 40   مهدی ترابیان 1396/03/23   09:00   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0      
24014 1 3 فیزیک ۴ پيشنياز: 24013و 24012يا 24021 40   سید نادر سیدریحانی 1396/04/11   09:00   يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30      
24027 1 2 آزمایشگاه فیزیک ۴ همنياز: 24013 12   محمد اخوان فرشچی 1396/03/22   09:00   شنبه 13:30 تا 17:30      
24064 1 2 آز الکترواکوستیک پيشنياز: 24261 12   احمد امجدی 1396/03/20   13:30   چهار شنبه 13:30 تا 17:30      
24071 1 0 کار‌آموزی فیزیک              این درس جزئ دروس اختیاری می باشد. واحد درس صفر می باشد.         
24102 1 4 فیزیک معاصر پيشنياز: 24315 40   سامان مقیمی عراقی 1396/03/22   13:30   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30      
24112 1 4 مکانیک تحلیلی ۲ پيشنياز: 24111 40   نعیمه ناصری طاهری 1396/04/07   09:00   شنبه و دوشنبه 8:30 تا 10:30      
24112 2 4 مکانیک تحلیلی ۲ پيشنياز: 24111 40   نعیمه ناصری طاهری 1396/04/07   09:00   شنبه و دوشنبه 8:30 تا 10:30      
24155 1 4 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲ پيشنياز: 24154 40   محمدرضا اجتهادي 1396/03/23   13:30   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:30      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه9
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24155 2 4 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲ پيشنياز: 24154 40   محمدرضا اجتهادي 1396/03/23   13:30   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:30      
24182 1 3 روش‌های ریاضی در فیزیک ۲ همنياز: 22034يا 22038 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   13:30   شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
24182 2 3 روش‌های ریاضی در فیزیک ۲ همنياز: 22034يا 22038 40   لاله معمارزاده اصفهانی 1396/03/25   13:30   شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
24201 1 2 آز الکترونیک  پيشنياز: 24002همنياز: 24252 12   احمد امجدی 1396/03/31   09:00   دوشنبه 13:30 تا 17:30      
24205 1 2 آز اپتیک  پيشنياز: 24281 12   سیدمحمد مهدوی 1396/03/22   13:30   چهار شنبه 8:30 تا 12:30      
24206 1 2 آزمایشگاه لیزر  همنياز: 24283 12   رسول صدیقی بنابی 1395/04/07   09:00   دوشنبه 8:30 تا 12:30      
24212 1 4 الکترومغناطیس ۲ پيشنياز: 24211يا 24213 40   محمود بهمن آبادی 1396/04/10   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30      
24212 2 4 الکترومغناطیس ۲ پيشنياز: 24211يا 24213 40   محمود بهمن آبادی 1396/04/10   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30      
24281 1 3 فیزیک اپتیک پيشنياز: 24211يا 24213 35   سیدمحمد مهدوی 1396/03/31   09:00   شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
24316 1 4 مکانیک کوانتیک ۲  پيشنياز: 24315يا 24313 40   علی طایفه رضاخانی 1396/04/08   15:30   يکشنبه و سه شنبه 8:30 تا 10:30      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه10
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24316 2 4 مکانیک کوانتیک ۲  پيشنياز: 24315يا 24313 40   علی طایفه رضاخانی 1396/04/08   15:30   يکشنبه و سه شنبه 8:30 تا 10:30      
24423 1 3 اسپکتروسکپی پيشنياز: 24013يا 24021 35   اعظم ایرجی زاد 1396/03/23   09:00   يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30      
24914 1 3 نجوم مقدماتی پيشنياز: 24111 35   محمود بهمن آبادی 1396/04/12   15:30   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:0      
24922 1 3 کیهان‌شناسی پيشنياز: 24144يا 24141 35   شانت باغرام 1396/04/07   15:30   شنبه و دوشنبه 9:0 تا 10:30      
24AP0 1 3 استاد راهنما        شانت باغرام      يکشنبه و سه شنبه 9:0 تا 10:30      
24AP0 2 3 استاد راهنما        محمد اخوان فرشچی              
24AP0 3 3 استاد راهنما        احمد امجدی              
24AP0 4 3 استاد راهنما        رضا منصوری              
24AP0 5 3 استاد راهنما        شاهین روحانی              
24AP0 6 3 استاد راهنما        وحید کریمی پور              
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه11
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24AP0 7 3 استاد راهنما        حسام الدین ارفعی              
24AP0 8 3 استاد راهنما        مهدی گلشنی              
24AP0 9 3 استاد راهنما        محمدعلی استادابراهیم وساقی              
24AP0 10 3 استاد راهنما        محمدرضا رحیمی تبار              
24AP0 11 3 استاد راهنما        رسول صدیقی بنابی              
24AP0 12 3 استاد راهنما        علیرضا ذاکرمشفق              
24AP0 13 3 استاد راهنما        عباس انواری              
24AP0 14 3 استاد راهنما        سیدمحمد مهدوی              
24AP0 15 3 استاد راهنما        اعظم ایرجی زاد              
24AP0 16 3 استاد راهنما        محمود بهمن آبادی              
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه12
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24AP0 17 3 استاد راهنما        محمود بهمن آبادی              
24AP0 18 3 استاد راهنما        ندا صدوقی              
24AP0 19 3 استاد راهنما        سید نادر سیدریحانی              
24AP0 20 3 استاد راهنما        سهراب راهوارنعمت آباد              
24AP0 21 3 استاد راهنما        علی طایفه رضاخانی              
24AP0 22 3 استاد راهنما        نیما تقوی نیا              
24AP0 23 3 استاد راهنما        امید اخوان اشرفیه              
24AP0 24 3 استاد راهنما        عبداله لنگری              
24AP0 25 3 استاد راهنما        سید اکبر جعفری              
24AP0 26 3 استاد راهنما        لاله معمارزاده اصفهانی              
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه13
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24AP0 27 3 استاد راهنما        نعیمه ناصری طاهری              
24AP0 28 3 استاد راهنما        علی اکبر ابوالحسنی              
24AP0 29 3 استاد راهنما        مهدی ترابیان              
24AP0 30 3 استاد راهنما        محمدرضا اجتهادي              
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع مشترک در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه14
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24261 1 3 الکترواکوستیک ۱ پيشنياز: 24021يا 24013 35   احمد امجدی 1396/03/21   13:30   يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30      
24288 1 3 کاربردهای لیزر پيشنياز: 24211يا 24213 35   رسول صدیقی بنابی 1395/04/12   09:00   يکشنبه و سه شنبه 16:30 تا 18:0      
24541 1 3 ذرات بنیادی مقدماتی پيشنياز: 24316 35                   
24562 1 3 مقدمه‌ای بر نظریه ریسمان ۲ پيشنياز: 24557 35   حسام الدین ارفعی 1396/04/07   09:00   شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
24613 1 3 فیزیک نیمه‌هادیها  پيشنياز: 24617 35   نعیمه ناصری طاهری 1396/03/20   13:30   شنبه و دوشنبه 13:30 تا 15:0      
24618 1 3 فیزیک حالت جامد ۲  پيشنياز: 24617 35   نیما تقوی نیا 1396/04/07   15:30   دوشنبه و چهار شنبه 9:0 تا 10:30      
24620 1 3 فیزیک لایه‌های نازک پيشنياز: 24617 35   امید اخوان اشرفیه 1396/04/10   15:30   شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30      
24711 1 3 بیوفیزیک  پيشنياز: 24154 35   سید نادر سیدریحانی 1396/03/21   09:00   يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 16:30      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه15
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24029 201 0 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد              مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم         
24032 1 0 پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد              مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشدروزانه دانشجویان باید قبل از شروع ترم 3 پایان نامه را در سامانه آموزش تعریف کرده و بعد مراحل ثبت نام را انجام دهند.         
24060 1 0 مطالعه انفرادی               دانشجویانی که مایل به اخذ این درس می باشند می بایستی با تایید استاد درس در مشخصه ثبت شده به نام استاد ثبت نام نمایند . در صورتی که در گروه اختصاص یافته به نام استاد ، ثبت نام ننمایند، روند ارسال نمره نا ممکن خواهد بود         
24156 1 4 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۳    40   شاهین روحانی 1396/03/23   09:00   يکشنبه و سه شنبه 8:30 تا 10:30      
24156 2 4 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۳    40   شاهین روحانی 1396/03/23   09:00   يکشنبه و سه شنبه 8:30 تا 10:30      
24343 1 4 نظریه میدان کوانتومی مقدماتی پيشنياز: 24319     مهدی ترابیان 1396/04/11   09:00   يکشنبه و سه شنبه 8:0 تا 10:0      
24403 1 2 آز فیزیک عالی ۱ پيشنياز: 24008همنياز: 24314 12   محمد اخوان فرشچی 1396/03/20   13:30   دوشنبه 13:30 تا 17:30      
24630 1 4 ماده چگال    35   محمدعلی استادابراهیم وساقی 1396/03/25   13:30   شنبه و دوشنبه 15:0 تا 16:30      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع دکترا در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه16
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24000 1 0 امتحان جامع دکترا پيشنياز: 31990                     
24031 1 0 پیشنهاد پژوهشی                        
24070 1 4 مطالعه انفرادی دکتری               دانشجویانی که مایل به اخذ این درس می باشند می بایستی با تایید استاد درس در مشخصه ثبت شده به نام استاد ثبت نام نمایند . در صورتی که در گروه اختصاص یافته به نام استاد ، ثبت نام ننمایند، روند ارسال نمره نا ممکن خواهد بود         
24079 1 0 رساله دکتری              تعداد کل واحد رساله 24 واحد می باشد که به طور معمول در هر ترم 6 واحد توسط دانشجو ثبت نام می گردد.         
24081 1 1 سمینار دکتری 10        علیرضا ذاکرمشفق    سمینار ماده چگال دوشنبه 15:0 تا 16:30      
24083 1 1 سمینار دکتری        مهدی ترابیان    سمینار ذرات سه شنبه 15:0 تا 16:30      
24084 1 1 سمینار دکتری        محمدرضا رحیمی تبار    سمینار سیستم های پیچیده دوشنبه 16:0 تا 18:0      
24086 1 1 سمینار دکتری        محمدرضا اجتهادي    سمینار ماده چگال نرم شنبه 15:0 تا 18:30    دانشکده فیزیک: آمفی تئاترفیزیک
24087 1 1 سمینار دکتری        ندا صدوقی    سمینار نظریه میدان دمای متناهی دوشنبه 13:30 تا 17:30      
24088 1 1 سمینار دکتری ۹        وحید کریمی پور، ندا صدوقی    سمینار عمومی (کلیه دانشجویان دکتری در طول دوره تحصیل فقط یکبار در نیمسال اول تحصیلی می بایستی در این سمینار ثبت نام نمایند .نمره سمینار تا زمان فارغ التحصیلی با حضور در هر ترم در این سمینار، درج خواهد شد.) يکشنبه 13:30 تا 15:0      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع دکترا در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه17
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24089 1 1 سمینار دکتری ۸        شاهین روحانی    سمینار آماری سه شنبه 15:0 تا 17:0    دانشکده فیزیک: اطاق 517
24091 1 1 سمینار دکتری ۱         شانت باغرام    سمینار کیهان شناسی يکشنبه 15:0 تا 16:30      
24092 1 1 سمینار دکتری ۲         سید نادر سیدریحانی    سمینار میکرودستکاری نوری دوشنبه 16:0 تا 19:0      
24093 1 1 سمینار دکتری ۳         رسول صدیقی بنابی، احمد امجدی    سمینار اپتیک ولیزر دوشنبه 15:0 تا 17:0      
24095 1 1 سمینار دکتری ۵        عبداله لنگری    سمینار سیستم های الکترونی همبسته قوی دوشنبه 13:30 تا 15:0      
24097 1 1 سمینار دکتری ۷         وحید کریمی پور    سمینار محاسبات کوانتومی سه شنبه 15:0 تا 17:0    دانشکده فیزیک: اطاق شورا
24148 1 4 گرانش و نسبیت عام ۱        شانت باغرام 1396/03/31   09:00   شنبه و دوشنبه 16:0 تا 18:0      
24174 1 4 فرآیندهای تصادفی        محمدرضا رحیمی تبار 1396/03/21   13:30   يکشنبه و سه شنبه 16:0 تا 18:0      
24292 1 4 لیزر پیشرفته ۲ پيشنياز: 24289     رسول صدیقی بنابی 1396/03/21   09:00   يکشنبه و سه شنبه 15:0 تا 17:0      
24304 1 4 کوانتوم اپتیک ۲ پيشنياز: 24303     علیرضا بهرامپور 1396/03/23   13:30   يکشنبه و سه شنبه 10:30 تا 12:30      
لیست دروس ارایه شده توسط دانشکده فیزیک مقطع دکترا در نیمسال دوم 96-1395 تاریخ:1395/10/6 صفحه18
شماره درس گروه واحد نام درس پيشنياز و همنياز ظرفيت تعداد نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی ساعات و محل حل تمرین محل
24318 1 4 نظریه اطلاعات کوانتومی        وحید کریمی پور 1396/03/20   13:30   شنبه و دوشنبه 14:0 تا 16:0      
24341 1 4 نظریه میدان کوانتومی و ذرات ۱        مهدی گلشنی 1396/04/08   15:30   شنبه و يکشنبه 8:0 تا 10:0      
24342 1 4 نظریه میدان کوانتومی و ذرات ۲ پيشنياز: 24341     ندا صدوقی 1396/04/07   15:30   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30      
24664 1 4 ماده چگال ۲ پيشنياز: 24666     عبداله لنگری 1396/04/10   09:00   شنبه و دوشنبه 10:30 تا 12:30      
24672 1 4 فرآیندهای سطح در جامدات        علیرضا ذاکرمشفق 1396/03/22   13:30   شنبه و دوشنبه 8:30 تا 10:30    دانشکده فیزیک: اطاق شورا
24930 1 4 کیهان‌شناسی ۲        علی اکبر ابوالحسنی 1396/04/11   15:30   يکشنبه و سه شنبه 8:30 تا 10:30      
24TA0 1 3 دستیار آموزشی                        

دروس پيشنهادی نيمسال  دوم 95-94 دروس پيشنهادی نيمسال دوم 95-94

 

Web Content Display Web Content Display

برنامه و محل امتحانات  پایان نیمسال دوم 95 دانشکده فیزیک

 

محل امتحان تاريخ ساعت تعداد دانشکده گروه نام درس شماره درس استاد
     1396/03/03 09:00 10 فیزیک 1 آز اپتیک       24205 سیدمحمد مهدوی
تالارها(تالار4 و تالار5)     1396/03/20 09:00 14 فیزیک 1 فیزیک ۱      24011 محمدرضا رحیمی تبار
تالارها(تالار4 و تالار5)     1396/03/20 09:00 10 فیزیک 2 فیزیک ۱      24011 محمدرضا رحیمی تبار
تالارها(تالار4 و تالار5)     1396/03/20 09:00 19 فیزیک 3 فیزیک ۱      24011 محمدرضا رحیمی تبار
تالارها(تالار4 و تالار5)     1396/03/20 09:00 14 فیزیک 4 فیزیک ۱      24011 محمدرضا رحیمی تبار
تالارها(تالار4 و تالار5)     1396/03/20 09:00 14 فیزیک 5 فیزیک ۱      24011 محمدرضا رحیمی تبار
تالارها(تالار4 و تالار5)     1396/03/20 9:00 12 فیزیک 6 فیزیک ۱      24011 محمدرضا رحیمی تبار
ساختمان ابن سینا(الف 21)     1396/03/20 9:00 41 فیزیک 1 فیزیک ۴      24014 سید نادر سیدریحانی
دانشکده فیزیک(فیزیک 3)     1396/03/20 09:00 16 فیزیک 1 آز الکترواکوستیک      24064 احمد امجدی
     1396/03/20 13:30 10 فیزیک 1 آز فیزیک ۳      24003 امید اخوان اشرفیه
دانشکده فیزیک(فیزیک 3)     1396/03/20 13:30 11 فیزیک 1 نظریه اطلاعات کوانتومی      24318 وحید کریمی پور
     1396/03/20 13:30 9 فیزیک 1 آز فیزیک عالی ۱      24403 محمد اخوان فرشچی
     1396/03/20 13:30 7 فیزیک 2 آز فیزیک عالی ۱      24403 محمد اخوان فرشچی
دانشکده فیزیک(کلاس412) 1396/04/3 09:00 9 فیزیک 1 فیزیک نیمه‌هادیها       24613 نعیمه ناصری طاهری
دانشکده فیزیک(فیزیک 1)     1396/03/21 09:00 3 فیزیک 1 لیزر پیشرفته ۲      24292 رسول صدیقی بنابی
دانشکده فیزیک(فیزیک 2)     1396/03/21 13:30 15 فیزیک 1 فرآیندهای تصادفی      24174 محمدرضا رحیمی تبار
ساختمان ابن سینا(الف 15)     1396/03/21 13:30 28 فیزیک 1 الکترواکوستیک ۱      24261 احمد امجدی
     1396/03/22 09:00 12 فیزیک 1 آزمایشگاه فیزیک ۴      24027 محمد اخوان فرشچی
تالارها(تالار1)     1396/03/22 13:30 54 فیزیک 1 فیزیک معاصر      24102 سامان مقیمی عراقی
ساختمان ابن سینا(الف 10)     1396/03/23 09:00 48 فیزیک 1 فیزیک ۳      24013 مهدی ترابیان
تالارها(تالار1)     1396/03/23 09:00 34 فیزیک 1 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۳      24156 شاهین روحانی
تالارها(تالار1)     1396/03/23 09:00 21 فیزیک 2 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۳      24156 شاهین روحانی
دانشکده فیزیک(فیزیک 1)     1396/03/23 09:00 8 فیزیک 1 اسپکتروسکپی      24423 اعظم ایرجی زاد
تالارها(تالار2)     1396/03/23 13:30 38 فیزیک 1 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲      24155 محمدرضا اجتهادي
تالارها(تالار2)     1396/03/23 13:30 18 فیزیک 2 ترمودینامیک و مکانیک آماری ۲      24155 محمدرضا اجتهادي
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 33 فیزیک 1 فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 27 فیزیک 2       فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 31 فیزیک 3        فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 30 فیزیک 4 فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 31 فیزیک 5 فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 37 فیزیک 6 فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 30 فیزیک 7 فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 34 فیزیک 8 فیزیک ۲      24012 سهراب راهوارنعمت آباد
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 29 فیزیک 9        فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 35 فیزیک 10         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 38 فیزیک 11         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 35 فیزیک 12         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 38 فیزیک 13         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 31 فیزیک 14         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 38 فیزیک 15         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 40 فیزیک 16         فیزیک ۲      24012 وحید کریمی پور
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 20 فیزیک 17         فیزیک ۲      24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 24 فیزیک 18          فیزیک ۲      24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 27 فیزیک 19          فیزیک ۲     24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 33 فیزیک 20          فیزیک ۲     24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 11 فیزیک 21         فیزیک ۲      24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 12 فیزیک 22         فیزیک ۲      24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 20 فیزیک 23         فیزیک ۲      24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 21 فیزیک 24         فیزیک ۲      24012 لاله معمارزاده اصفهانی
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 8 فیزیک 25         فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 13 فیزیک 26         فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 8 فیزیک 27         فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 16 فیزیک 28         فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 16 فیزیک 29         فیزیک ۲     24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 14 فیزیک 30          فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 6 فیزیک 31          فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
تالارها(تالار1 و تالار6)  ساختمان ابن سینا(تالار1 و الف 7 و الف 16)   1396/03/25 09:00 10 فیزیک 32          فیزیک ۲      24012 علیرضا ذاکرمشفق
ساختمان ابن سینا(الف 3)     1396/03/25 13:30 29 فیزیک 1 روش‌های ریاضی در فیزیک ۲      24182 لاله معمارزاده اصفهانی
ساختمان ابن سینا(الف 3)     1396/03/25 13:30 6 فیزیک 2 روش‌های ریاضی در فیزیک ۲      24182 لاله معمارزاده اصفهانی
ساختمان ابن سینا(الف 9)     1396/03/25 13:30 6 فیزیک 1         ماده چگال      24630 محمدعلی استادابراهیم وساقی
دانشکده فیزیک(فیزیک 3)     1396/03/31 09:00 12 فیزیک 1            موج      24131 حسام الدین ارفعی
دانشکده فیزیک(فیزیک 2)     1396/03/31 09:00 18 فیزیک 1   گرانش و نسبیت عام ۱      24148 شانت باغرام
ساختمان ابن سینا(الف 13)     1396/03/31 09:00 10 فیزیک 1        آز الکترونیک       24201 احمد امجدی
ساختمان ابن سینا(الف 13)     1396/03/31 09:00 12 فیزیک 2        آز الکترونیک       24201 احمد امجدی
ساختمان ابن سینا(الف 20)     1396/03/31 09:00 10 فیزیک 1        فیزیک اپتیک      24281 سیدمحمد مهدوی
تالارها(تالار3)     1396/04/07 09:00 33 فیزیک 1      مکانیک تحلیلی ۲      24112 نعیمه ناصری طاهری
تالارها(تالار3)     1396/04/07 09:00 13 فیزیک 2      مکانیک تحلیلی ۲      24112 نعیمه ناصری طاهری
     1396/04/07 09:00 8 فیزیک 1       آزمایشگاه لیزر       24206 رسول صدیقی بنابی
ساختمان ابن سینا(الف 8)     1396/04/07 15:30 28 فیزیک 1         کیهان‌شناسی      24922 شانت باغرام
تالارها(تالار2)     1396/04/08 15:30 39 فیزیک 1    مکانیک کوانتیک ۲       24316 علی طایفه رضاخانی
تالارها(تالار2)     1396/04/08 15:30 31 فیزیک 2    مکانیک کوانتیک ۲       24316 علی طایفه رضاخانی
تالارها(تالار6)     1396/04/10 09:00 33 فیزیک 1      الکترومغناطیس ۲      24212 محمود بهمن آبادی
تالارها(تالار6)     1396/04/10 09:00 23 فیزیک 2      الکترومغناطیس ۲      24212 محمود بهمن آبادی
دانشکده فیزیک(فیزیک 2)     1396/04/10 15:30 19 فیزیک 1    ذرات بنیادی مقدماتی      24541 نوید عباسی
دانشکده فیزیک(فیزیک 1)     1396/04/12 09:00 5 فیزیک 1       کاربردهای لیزر      24288 رسول صدیقی بنابی
ساختمان ابن سینا(الف 7)     1396/04/12 15:30 26 فیزیک 1       نجوم مقدماتی      24914 محمود بهمن آبادی