Department Colloquium Department Colloquium

«Back

Department Colloquium on 27/11/1392 (16/02/2014)

چگونه دانشگاهها و مؤسسات علمی ما ميبايد خود را با پيشرفت روزافزون علم تطبيق دهند
Speaker: Dr. N. Nafari (Department of Physics, SUT)
Location: Physics Auditorium
Time: Sunday 27/11/1392 at 13:30