BSc Steps BSc Steps

نمودار مراحل آموزشی مقطع کارشناسی فیزیک

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

توجه: این نمودار، تا پایان سال تحصیلی 93-94 معتبر می باشد

نیمسال ۱ کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر

دریافت شماره دانشجویی، نام استاد راهنما و لیست واحدهای انتخاب شده

امکان حذف و اضافه در تاریخ ترمیم وجود دارد

دانشجویان مدال آور در المپیاد
درخواست پذیرش دروس (Credit)ه: PDF  لیست دروس: PDF

   
مطالعه آیین نامه دوره کارشناسی: PDF    
   
تغییرات کلی برنامه دروس کارشناسی: PDF    
   

 

لیست دروس دوره کارشناسی(دفترچه فیزیک):   PDF

موارد بیشتر

 

 

نیمسال ۲ تا نیمسال ۶ کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF Doc

امکان حذف و اضافه در تاریخ ترمیم وجود دارد

 

درخواست دورشته ای
پایان نیمسال سوم تا قبل از اتمام نیمسال ششم
آیین نامه: PDF

درخواست تغییر رشته
پس از گذراندن حداقل یک سوم و حداکثر دوسوم واحدها
فرم الف: PDF و فرم ب: PDF آیین نامه: PDF
 

گذراندن دروس طبق جدول پیشنهادی

حذف اضطراری (W)ه: PDF
امکان حذف دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی وجود ندارد
تعداد واحدها پس از حذف، نبایستی کمتر از ۱۲ شود

موارد بیشتر

 

 

نیمسال ماقبل آخر کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر
انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF Doc

برای انتخاب واحد در نیمسال ماقبل آخر به فرم تطبیق واحد توجه شود

تبت نام پروژه (درس اختیاری): PDF دستورالعمل: PDF

   

فرم تبدیل حرف I (نمره پروژه کارشناسی): PDF

حذف اضطراری (W)ه: PDF
امکان حذف دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی وجود ندارد
تعداد واحدها پس از حذف، نبایستی کمتر از ۱۲ شود

موارد بیشتر

   
نیمسال آخر کارشناسی    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF Doc

 

برای انتخاب واحد در نیمسال آخر به فرم تطبیق واحد توجه شود

انتخاب واحد در نیمسال آخر تا سقف ۲۴ واحد امکان پذیر است

تبت نام پروژه (درس اختیاری): PDF دستورالعمل: PDF

 

 

گذراندن دروس با توجه به فرم تطبیق واحد

فرم تبدیل حرف I (نمره پروژه کارشناسی): Docx

حذف اضطراری (W)ه: PDF
امکان حذف دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی وجود ندارد
تعداد واحدها پس از حذف، نبایستی کمتر از ۱۲ شود

معرفی به استاد
شرایط استفاده: PDF

موارد بیشتر

   
اتمام دوره تحصیلی کارشناسی    

تطبیق واحد

فرم تطبیق، ورودی  ۹۵ و بعد:DOC
فرم تطبیق، ورودی ۹۰ و بعد: PDF
فرم تطبیق، ورودی ۸۷ تا ۸۹: PDF
فرم تطبیق، برنامه قدیم: PDF

 

فرم تطبیق ۹۴ به بعد کارشناسی: Docx

فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۹۵ و بعد:PDF Docx

 فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۹۴ و بعد: PDF Docx
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۹۰ و بعد: PDF Docx
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۸۷ تا ۸۹: PDF Docx
فرم تطبیق، دو رشته ای ورودی ۸۶ و قبل: PDF Docx
فرم تطبیق، دوره فرعی (Minor) ه:PDF

تایید احتمال فراغت از تحصیل (پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی): PDF
   

فارغ التحصیلی

مهلت مراجعه: PDF

احراز شرایط: PDF

   

 

 

موارد بیشتر برای مقطع کارشناسی:

توجه: حداقل نمره قبولی در هر درس: ۱۰، و حداقل معدل کل: ۱۲ می باشد

توجه: مهلت گذراندن درس تربیت بدنی ۱: نیمسال چهارم و درس تربیت بدنی ۲: نیمسال ششم است

توجه: هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره کارشناسی، حداقل ۱۳۵ و حداکثر ۱۴۱ واحد بگذراند

 

 • فرم تبدیل حرف J (تبدیل نمره): PDF Docx
 • درخواست بررسی پرونده دانشجو: PDF
 • درخواست پذیرش در دوره فرعی در دانشکده دیگر: PDF
 • حذف پزشکی (حذف درس پس از امتحان نهایی): PDF آیین نامه:‌PDF
 • مرخصی تحصیلی(حذف نیمسال): PDF
 • درخواست مهمانی در دانشگاه دیگر: PDF
 • اجازه خروج از کشور (قسمتی از قوانین در فرم آمده است): PDF
 • دستورالعمل درس تنظیم خانواده: PDF
 • دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه: Doc

تمامی فرم ها مجددا در انتهای صفحه آمده است

نظرات خود در مورد این نمودار را با معاون آموزشی در میان بگذارید. مشکلات فنی را می توانید به مسئول سایت گزارش دهید.
این نمودار توسط محمدصادق فیض طراحی شده است.

رنگ هر ترم بر اساس کدرنگی مشخص شده است

M.Sc Steps M.Sc Steps

نمودار مراحل آموزشی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

توجه: این نمودار، تا پایان سال تحصیلی 93-94 معتبر می باشد 

 

 

نیمسال ۱ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر
آیین نامه کارشناسی ارشد: PDF    
 
ورودی های 91 به بعد طوری برنامه ریزی کنند تا علیرغم داشتن واحد جبرانی بتوانند تا پایان ترم پنجم از پایان نامه خود دفاع کنند. در غیر این صورت در ترم 6 ، نمره پایان نامه P خواهد بود.

شروع دوره

مشاوره با استاد راهنمای آموزشی برای انتخاب واحد: PDF

ترمیم ثبت نام: PDF

گذراندن دروس اصلی (و یا دروس پیشنیاز): PDF    
   

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۲ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

کارشناسی ارشد آموزش محور (بدون پایان نامه): PDF Docx

مرخصی تحصیلی (حذف ترم): PDF

   

تعیین استاد راهنمای پایان نامه: PDF
تعریف موضوع پایان نامه: PDF Docx


قبل از شروع ترم سوم
پایان مهلت درخواست آموزش محور
پایان مهلت تعیین استاد راهنمای پایان نامه

   

 

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۳ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر

مشاوره با استاد راهنمای پایان نامه برای انتخاب واحد: PDF
(ثبت نام درس پایان نامه)

   
   
انجام کارهای پژوهشی مربوط به پایان نامه

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

مرخصی تحصیلی (حذف ترم): PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۴ کارشناسی ارشد    
موارد اصلی   موارد دیگر
مشاوره با استاد راهنمای پایان نامه برای انتخاب درس پایان نامه (صفرواحدی و یا واحدهای باقیمانده پایان نامه): PDF    

عدم آمادگی برای دفاع
درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی برای تمدید ترم پنجم طبق تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه PDF

تمدید خوابگاه: PDF

دوهفته قبل از دفاع

توانایی دفاع: Docx

ارایه پایان نامه به آموزش

معرفی داورهای پیشنهادی به آموزش توسط استاد راهنما: PDF

درخواست مجوز دفاع: PDF Docx


ارائه پایان نامه به اعضای جلسه دفاع حداقل ۱۵ روز قبل از دفاع
   

دفاع از پایان نامه

درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF

مرخصی تحصیلی (حذف ترم): PDF

حذف تکدرس: PDF

حذف پزشکی: PDF

موارد بیشتر

   

گزارش دفاع از پایان نامه (فقط به صورت تایپ شده قابل قبول است): PDF Docx

   

 

 
اتمام دوره تحصیلی کارشناسی ارشد    

ارائه پایان نامه صحافی شده به کلیه داوران و آموزش دانشکده فیزیک و کتابخانه مرکزی

بایستی صفحات مربوط به تصویب نامه
+ اظهارنامه به ابتدای پایان نامه اضافه شده
و با صحافی زرشکی رنگ تحویل گردد
   

فارغ التحصیلی

احراز شرایط: PDF1 ,PDF2
(این فرم جایگزین فرم تطبیق برای کارشناسی ارشد است)

   

 

 

 

موارد بیشتر برای مقطع کارشناسی ارشد:

 • فرم ثبت نام با تاخیر: PDF
 • فرم تبدیل حرف J (تبدیل نمره): PDF Docx
 • آیین نامه استعداد درخشان: PDF
 • شرکت در کنفرانس علمی: PDF
 • معرفی دانشجوی مهمان از شریف (روزانه): PDF (شــبانه): PDF
 • دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه: Doc

تمامی فرم ها مجددا در انتهای صفحه آمده است

نظرات خود در مورد این نمودار را با معاون تحصیلات تکمیلی در میان بگذارید
این نمودار توسط محمد صادق فیض طراحی شده است.

رنگ هر ترم بر اساس کدرنگی مشخص شده است

Ph.D Steps Ph.D Steps

نمودار مراحل آموزشی مقطع دکترای تخصصی فیزیک

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

توجه: این نمودار، تا پایان سال تحصیلی 93-94 معتبر می باشد

 

 

شرکت در آزمون ورودی

برگ تایید صلاحیت عمومی: PDF

   
   
نیمسال ۱ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

ورود به مقطع تحصیلی دکترا

دریافت شماره دانشجویی و نام استاد راهنمای آموزشی

   
   
مطالعه آیین نامه دوره دکترا: PDF    
   

لیست سیلابس الزامی هر گرایش: PDF

انتخاب واحد
مجموعا 6 الی 12 واحد، بدون احتساب دستیار آموزشی
مشاوره با استاد راهنمای آموزشی برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
دروس تخصصی
دستیار آموزشی TA (برای بار اول)
سمینار عمومی (زنگ پژوهش)
__________________

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم (ثبت نام فقط در ترم اول)

ثبت نام در دستیار آموزشی (TA) برای چهار نیمسال لازم است.(3 واحد بدون احتساب در واحدهای آموزشی)
امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

   

 

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۲ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

معرفی استاد راهنمای رساله
فرم تعیین استاد راهنمای رساله:PDF

انتخاب واحد و ثبت نام دستیار آموزشی
مشاوره با استاد راهنمای رساله برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
دروس تخصصی
سمینار دکتری
دستیار آموزشی TA (برای بار دوم)
__________________

امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

ثبت نام در آزمون زبان (در صورتی که نمره معتبر ندارید)
لیست آزمون های زبان معتبر: PDF

   

گذراندن دروس الزامی و تخصصی


قبل از شروع ترم سوم
پایان مهلت ارائه نمره آزمون زبان به دانشکده

 

   

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۳ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
امتحان جامع
دستیار آموزشی TA (برای بار سوم)
__________________

تعداد کل واحدهای آموزشی گذرانده شده تا زمان امتحان جامع، 12 الی 18 واحد با حداقل معدل کل 17 است

ثبت نام دستیار آموزشی (TA) (چهار ترم)
امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

   

امتحان جامع
سیلابس امتحانی دروس الزامی: PDF Docx

درخواست مجوز امتحان جامع (حداقل 2 هفته قبل از امتحان): PDF Doc

امتحان جامع شامل دروس الزامی، درس تخصصی (استاد راهنما) و سوالات عمومی در سطح کتاب هالیدی می باشد
   

قبولی در امتحان جامع
مشروط به کسب نمره 14 در هر درس و میانگین 16 در کل

گزارش امتحان جامع: Doc PDF
(به صورت EP یا P یا F)


شرکت در امتحان جامع تنها دو بار امکانپذیر است


در صورت عدم قبولی در امتحان جامع
شرکت در امتحان جامع در ترم چهارم مشروط به پرداخت شهریه است(همچنین پرداخت شهریه مجدد برای دفاع از پیشنهاد پژوهشی در ترم پنجم)

   

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال ۴ دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF
(برای ثبت نام با تاخیر به موارد بیشتر مراجعه کنید)

__________________
واحدهای پیشنهادی:
پیشنهاد پژوهشی
دستیار آموزشی (برای بار چهارم)
سمینار دکتری یا مطالعه انفرادی
__________________

امضای فرم قرارداد و مقررات دستیار آموزشی در دفتر فیزیک پایه: Doc

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

 


قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی بایستی تمامی مراحل دفاع از پیشنهاد پژوهشی تمام شده و گزارش آن تایید شده باشد

15 روز قبل از دفاع از پیشنهاد پژوهشی:

تایید توانایی دفاع: Docx
با ضمیمه نسخه پرینت شده پیشنهاد پژوهشی که به امضای استاد راهنما رسیده باشد

درخواست مجوز: PDF Docx

تنظیم زمان جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی (معاونت دانشکده)

ارسال متن PDF پیشنهاد پژوهشی به ایمیل اساتید مدعو
(در صورت تمایل اساتید، بایستی نسخه پرینت شده تحویل داده شود)

نامه دعوت از اساتید برای شرکت در جلسه، توسط دانشکده فرستاده می شود

   

قبل از جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی
تحویل یک نسخه از فرم زیر به استاد راهنما

گزارش دفاع از پیشنهاد پژوهشی (فقط به صورت تایپ شده قابل قبول است): Doc PDF

روز قبل از دفاع، می توانید برای اطمینان، زمان جلسه را به اساتید یادآوری نمایید

   

جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی

اخطار

در صورتی که نمره دفاع از پیشنهاد پژوهشی قبل از شروع نیمسال پنجم به صورتی غیر از P باشد، دفاع مجدد در نیمسال پنجم منوط به پرداخت شهریه است
   

تعریف رساله دکتری
فرم تعریف موضوع: PDF Docx


قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی
موضوع رساله دکتری در سامانه آموزش تعریف و به تایید استاد راهنما و دانشکده رسانده شده باشد

پس از تایید رساله دکتری در سامانه آموزش
پیگیری حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه (پژوهانه) PDF

   

حذف تکدرس: PDF

موارد بیشتر

   
نیمسال پنجم تا نیمسال ماقبل آخر دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
رساله دکتری (6 واحد)
__________________

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

 


هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره دکتری، حداقل 42 و حداکثر 48 واحد آموزشی بگذراند (بدون احتساب واحدهای دستیار آموزشی) که 24 واحد آن مربوط به رساله دکتری است

انجام تحقیقات

آماده سازی رساله با توجه به فرم ارزيابي اوليه رساله دكتري: Docx

و بر طبق قالب تعیین شده توسط کتابخانه مرکزی

چاپ حداقل یک مقاله کاملا مستخرج از رساله در مجلات ISI

فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویاان دکتری: Docx

گزارش پیشرفت سالیانه رسالههای دانشجویان دکتری Docx PDF

فرصت مطالعاتی
  همراه با نامه پذیرش و موافقت استاد راهنما، حمایت مالی در صورت وجود سهمیه از طرف دانشگاه: Docx

   

تمدید سنوات در پایان نیمسال نهم
تمدید سنوات بعد از ترم نهم منوط به موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پرداخت شهریه است

فرم تایید تمدید سنوات: PDF-1 ,PDF-2

فرم تمدید خوابگاه: PDF

   
نیمسال آخر دکترا    
موارد اصلی   موارد دیگر

انتخاب واحد
مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد: PDF

__________________
واحدهای پیشنهادی:
رساله دکتری (مجموعا 24 واحد، هر ترم 6 واحد)
__________________

شرکت در سمینار عمومی در هر ترم

 


هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره دکتری، حداقل 42 و حداکثر 48 واحد آموزشی بگذراند (بدون احتساب واحدهای دستیار آموزشی) که 24 واحد آن مربوط به رساله است

مازاد واحد مشمول پرداخت شهریه می شود

انجام تحقیقات

آماده سازی رساله با توجه به فرم ارزيابي اوليه رساله دكتري: Docx

و بر طبق قالب تعیین شده توسط کتابخانه مرکزی

چاپ حداقل یک مقاله کاملا مستخرج از رساله در مجلات ISI

 

فرصت مطالعاتی
  همراه با نامه پذیرش و موافقت استاد راهنما، حمایت مالی در صورت وجود سهمیه از طرف دانشگاه: Docx

   

دفاع از رساله دکتری
حداکثر تا پایان نیمسال نهم

فرآیند صدور مجوز دفاع: Doc

45 روز قبل از دفاع: تحویل فرم تایید توانایی دفاع به دانشکده:Docx(توضیحات)
+پرینت نسخه نهایی رساله
+پرینت مقالات
+پیشنهاد 3 داور داخلی و 2 داور خارج از دانشکده

 


شرط لازم برای اخذ مجوز دفاع، داشتن حداقل یک مقاله کاملا مستخرج از رساله که در آن نام دانشجو با نشانی دانشگاه صنعتی شریف در مجلات ISI چاپ شده باشد

   

انتخاب داوران توسط دانشکده

 بررسی رساله دکتری توسط یکی از داوران

30 روز قبل از دفاع: درخواست مجوز دفاع: Doc , PDF

فرم موافقت با درخواست دفاع: Doc

فرم گزارش داور: Doc

+تحویل پرینت نهایی رساله

   
   

جلسه دفاع

تاریخ دفاع تاریخ فارغ التحصیلی محسوب می شود

   
 

 

گزارش دفاع از رساله (فقط به صورت تایپ شده قابل قبول است):Doc PDF در صورتی که ارزشیابی جلسه دفاع از رساله F باشد، تنها یک بار آن هم حداکثر 6 ماه پس از تاریخ دفاع اولیه برای دفاع مجدد فرصت وجود دارد
   
اتمام دوره تحصیلی دکترا    
ارائه رساله صحافی شده به کلیه داوران و آموزش دانشکده فیزیک و کتابخانه مرکزی

بایستی صفحات مربوط به تصویب نامه
+ اظهارنامه به ابتدای رساله اضافه شده
و با صحافی سبز رنگ تحویل گردد

اتمام دوره با حداقل 42 واحد گذرانده شده و حداکثر 48 واحد گذرانده شده

مازاد واحد مشمول پرداخت شهریه می شود

   

فارغ التحصیلی

احراز شرایط: PDF

برای ثبت نمره دفاع، همراه با یک نسخه کارنامه فارسی، به کارشناس فارغ التحصیلی در اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه شود

فرم احراز شرایط پس از امضای استاد راهنما
+ یک نسخه صحافی شده رساله
+ کارنامه فارسی(که نمره دفاع در آن ثبت شده)، تحویل آموزش دانشکده گردد تا روند فارغ التحصیلی آغاز شود

 

 

موارد بیشتر برای مقطع دکتری:

توجه: حداقل نمره قبولی در هر درس: 14، و حداقل معدل کل: 16 می باشد

توجه: هر دانشجو بایستی در دوره دکتری، 4 بار در درس دستیار آموزشی ثبت نام کند و برای امضای قرارداد اقدام نماید.

توجه: هر دانشجو بایستی برای اتمام دوره دکتری، حداقل 42 و حداکثر 48 واحد آموزشی بگذراند (بدون احتساب واحدهای دستیار آموزشی) که 24 واحد آن مربوط به رساله و 18 تا 24 واحد آن مربوط به دروس دیگر است

توجه: به عنوان حمایت مالی بسیار مناسب، می توانید از ترم اول برای بورسیه دکتری وزارت علوم اقدام کنید. قوانین و شرایط را در سایت مرکز جذب وزارت علوم مشاهده نمایید

 

 • ثبت نام با تاخیر: PDF (همراه با این فرم بایستی فرم درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تکمیل شود)
 • درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه: PDF
 • حذف پزشکی: PDF
 • دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه: Doc

شرکت در کنفرانس:
مجموع حمایت مالی برای کنفرانس داخلی و خارجی 15 میلیون ریال است
دریافت هزینه شرکت در کنفرانس داخلی: PDF
درخواست شرکت در همایش خارجی (با مقاله): PDF
درخواست شرکت در همایش خارجی (بدون مقاله): PDF
گزارش شرکت در همایش خارجی: PDF

تمامی فرم ها مجددا در انتهای صفحه آمده است

نظرات خود در مورد این نمودار را با معاون تحصیلات تکمیلی در میان بگذارید. مشکلات فنی را می توانید به مسئول سایت گزارش دهید.
این نمودار توسط محمدصادق فیض طراحی شده است.

رنگ هر ترم بر اساس کدرنگی مشخص شده است

Document Library Display Document Library Display

« Back to Documents Home

درس هفتم- 0.1.pptx

Version: 1.0 Status: Approved A new version will be created automatically if this content is modified.
Average (0 Votes)
Version History
Version Date Size Download  
1.0 12/18/17 4:51 PM 16,791.9k PPTX
Comments