Job Opportunities Job Opportunities

دانشکده ی فیزیک در تمامی زمینه های فیزیک هیات علمی می پذیرد. متقضیان می توانند از طریق سامانه ی جذب و یا ارسال مستقیم مدارک به دانشکده ی فیزیک اقدام نمایند. 

ایمیل ما برای دریافت مدارک و سوالات شما در این خصوص employment@physics.sharif.edu است.