Page editting tips Page editting tips

برای ویرایش صفحات در این وبسایت طبق مراحل زیر عمل کنید:
برای ایجاد پنجره جدید روی add و سپس Web content display کلیک کنید. می توانید جای پن را با drag & drop تغییر دهید
 
برای آپلود کردن فایل، ابتدا متن مربوطه را نوشته و سپس روس دکمه Link کلیک کنید. سپس طبق مراحل زیر عمل کنید