Course Introduction Course Introduction

ELECTRO-ACOUSTICS LAB

Spring 2014

Instructor

Prof. Ahmad Amjadi

Email: Amjadi at sharif dot edu

Teaching Assistant:

SeyedOmid Sobhani

Email: omid.sobhani AT gmail.com

Mahsa Servati

Email: mahsa.servati89 AT gmail.com

Bardia Hejazi

==============

آزمایشگاه الکتروآکوستیک

بهار 1393

مدرس

دکتر احمد امجدی

ایمیل: Amjadi at sharif dot edu

دستیاران آموزشی

سید امید سبحانی

ایمیل: omid.sobhani AT gmail.com

مهسا ثروتی

ایمیل: mahsa.servati89 AT gmail.com

بردیا حجازی

نکات مهم نکات مهم

نکته بسیار مهم در مورد گزارش کار آزمایش‌های 8 و9

دوستان عزیز، لطفا و حتما برای تحویل گزارش آزمایش‌های 8 و 9 فرم‌های آماده شده را پرینت کنید و گزارش خود را در قالب این فرم‌ها تحویل دهید. در غیر این صورت گزارش شما تحویل داده نشده فرض خواهد شد.

 

همچنین توجه کنید که دستور کار آزمایش 9، ویرایش شده و نسخه جدید آن بر روی سایت درس، قرار گرفته است.

زمانبندی زمانبندی

دوستان عزیز، لطفا طبق زمانبدی و راس ساعت مشخص به آزمایشگاه مراجعه کنید

گروه 6 گروه 5 گروه 4 گروه 3 گروه 2 گروه 1 ساعت جلسه
      3   1 1:30

جلسه 2

1392/12/6

1392/12/7

    4   2   2:30
6 5         3:30
            4:30
    5   3   1:30

جلسه 3

1392/12/13

1392/12/14

      4   2 2:30
7 6         3:30
            4:30
      5   3 1:30

جلسه 4

1392/12/20

1392/12/21

8       4   2:30
  7 6       3:30
            4:30
9       5   1:30

جلسه 5

1393/01/19

1393/01/20

  8       4 2:30
    7 6     3:30
            4:30
1 9         1:30

جلسه 6

1393/01/26

1393/01/27

    8     5 2:30
      7 6   3:30
            4:30
  1 9       1:30

جلسه 7

1393/02/02

1393/02/03

2     8     2:30
        7 6 3:30
            4:30
3   1       1:30

جلسه 8

1393/02/9

1393/02/10

  2     8   2:30
      9   7 3:30
            4:30
  3   1     1:30

جلسه 9

1393/02/16

1393/02/17

4         8 2:30
    2   9   3:30
            4:30
    3   1   1:30

جلسه 10

1393/02/30

1393/02/24

  4   2     2:30
5         9 3:30
            4:30
            1:30

جلسه 11

1393/02/31

            2:30
            3:30
            4:30