2011-2012 2011-2012

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

مقطع

1

رضا شیرسوار

دکترا

2

علی محمد احمدی

دکترا

3

محمدصادق فیض

دکترا

4

علی اشتری‌اصفهانی

کارشناسی ارشد

5

علیرضا اوسطی

کارشناسی ارشد

6

محمدمقداد یزدان پناه

کارشناسی ارشد

7

میثم مشهدی

کارشناسی ارشد

8

مریم قاسمی طرئی

کارشناسی ارشد نوبت دوم

9

ساناز صادق

کارشناسی ارشد نوبت دوم

10

نرگس خلجی

کارشناسی ارشد نوبت دوم

11

علی کاشی

کارشناسی

12

فاطمه رضایی طالقانی

کارشناسی

13

فاطمه بنی اسد

کارشناسی

14

سعیده کبیری ارانی

کارشناسی

15

پیمان ایرجی زاد

کارشناسی

16

ایمان سلیمان زاده

کارشناسی

17

امیر پناهی

کارشناسی

18

محسن مجیدی

کارشناسی

19

روح الله صولت

کارشناسی

20

پیمان دوستی

کارشناسی

21

محمدحسین حکیمی سیبنی

کارشناسی

22

غزل محمودی

کارشناسی

23

علی مهدوی زاده

کارشناسی

24

سیدسروش ستوده

کارشناسی

25

سیدنیما حسینی چمنی

کارشناسی

26

حسین رنجگری

کارشناسی

27

محمدابراهیم مقصودی

کارشناسی

28

محمودرضا امینی

کارشناسی

29

نیما جعفری تاشان

کارشناسی

30

یوسف عادلی سعدآباد

کارشناسی

31

محمدحسن حسن شاهی

کارشناسی

32

فراز خالقی

کارشناسی

33

شیما رحیمی

کارشناسی

34

رعنا روزبهانی

کارشناسی