This semester This semester

ELECTRONICS LABORATORY 1

Summer 2012

Instructor

Prof. Ahmad Amjadi

Email: Amjadi at sharif dot edu

Teaching assistants:

Mohammad Sadegh Feiz

Email: sadegh.feiz at gmail dot com

Mani Karimkhan-Zand

SeyedOmid Sobhani

Mojtaba Taheri-Nie

==============

آزمایشگاه الکترونیک 1

تابستان 1391

مدرس

دکتر احمد امجدی

ایمیل: Amjadi at sharif dot edu

دستیاران آموزشی

محمد صادق فیض

ایمیل: sadegh.feiz at gmail dot com

مانی کریم خان زند

سید امید سبحانی

مجتبی طاهری نیه

نمرات آزمایشگاه الکترونیک نمرات آزمایشگاه الکترونیک

شماره دانشجویی  نمره ی نهایی از 20 نمره امتحان پایانی از 6 نمره نمره آزمایش از 9 نمره حضور در کلاس آزمایش 1 آزمایش 2 آزمایش 3 آزمایش 4 آزمایش 5 آزمایش 6 آزمایش 7 آزمایش 8 آزمایش 9
86107353 16.25 2.8 8.45 5 19 21.5 20 15.5 18.5 17 16.5 21 20
87100389 14.98 2.1 7.88 5 14.5 17.5 19 19.5 19 18.5 13 19 17.5
87100572 15.38 2.5 7.88 5 14.5 17.5 19 19.5 19 18.5 13 19 17.5
87102198 15.24 2.8 7.44 5 16.5 20 18 16.25 18.5 14.5 12.5 16 16.5
87108446 15.48 2.6 7.88 5 14.5 17.5 19 19.5 19 18.5 13 19 17.5
87108819 14.54 2.6 7.44 4.5 16.5 20 18 16.25 18.5 14.5 12.5 16 16.5
87110305 15.85 2.4 8.45 5 19 21.5 20 15.5 18.5 17 16.5 21 20
88102189 16.74 4 7.74 5 15.75 19.5 18.5 18 18 16 14 17.5 17.5
88102191 16.94 4.2 7.74 5 15.75 19.5 18.5 18 18 16 14 17.5 17.5
88102886 18.01 4.8 8.21 5 19.5 19.5 17.75 18.5 18.5 17.5 15.5 18 19.5
88104208 16.80 3.7 8.10 5 19.5 19.5 18.5 15 18.5 17.5 17 19 17.5
88104724 17.30 4.2 8.10 5 19.5 19.5 18.5 15 18.5 17.5 17 19 17.5
88105407 17.61 4.4 8.21 5 19.5 19.5 17.75 18.5 18.5 17.5 15.5 18 19.5
89105393 19.35 5.9 8.45 5 19 21.5 20 15.5 18.5 17 16.5 21 20
average 16.46 3.47 8.00 4.96 17.36 19.57 18.75 17.18 18.54 16.96 14.75 18.64 18.18

درباره درباره

توجه: دستور کار آزمایشگاه الکترونیک دستخوش تغییرات است! لطفا آخرین نسخه هر آزمایش را از صفحه اصلی سایت آزمایشگاه الکترونیک دانلود کنید

توضیح: در ویرایش جدید موارد زیر مد نظر گرفته شده است

- تئوری با آزمایش ترکیب شده و دانشجویان مجبور خواهند بود برای نوشتن گزارش، حتما تئوری را مطالعه نمایند

- قسمت های ریاضی و سوالاتی که به آزمایشگاه مربوط نمی شوند حذف شده اند

- دیگر نیازی به نوشتن گزارش آزمایش در خانه نیست و گزارش آخر کلاس تحویل داده می شود.

- همه دانشجویان از محتوای آزمایش مطلع می شوند و صرفا به داده گیری نمی پردازند

- امکان رونویسی از آزمایش های دانشجویان دیگر از بین می رود