Web Content Display Web Content Display

ELECTRONICS LABORATORY 1

Spring 2013

Instructor

Prof. Ahmad Amjadi

Email: Amjadi at sharif dot edu

Teaching assistants:

Rana Nazifi

Email: Nazifi at physics.sharif dot edu

SeyedOmid Sobhani

Email: Sobhani at physics.sharif dot edu

==============

آزمایشگاه الکترونیک 1

بهار 1392

مدرس

دکتر احمد امجدی

ایمیل: Amjadi at sharif dot edu

دستیاران آموزشی

رعنا نظیفی

ایمیل:  Nazifi at physics.sharif dot edu

سید امید سبحانی

ایمیل: Sobhani at physics.sharif dot edu

Web Content Display Web Content Display

نمرات نهایی آزمایشگاه الکترونیک

 

شماره دانشجویی نمره گزارش کار از 9 ارائه نمره کلاسی از4 نمره کتبی از 4 نمره نهایی از 20
87101639 7.575   2.75   16
87102849 6.2875   2.5 2.9 13.5
87105451 7.6125   2.25 1.5 14
87107536 8.1125 1 3.5 3.4 19
88109325 8.425 0.5 3.75 1.6 16.8
88109369 7.975   3.5 1.5 16.5
88110194 7.6125 0.5 3.5 1.8 16
89101561 8.35 0.5 4 3.4 19.5
89102771 8.1 0.5 4 1.4 17
89102866 8.1 0.5 4 2.1 17
89103968 8.1   4 3.3 18
89105528 8.225   3 2.1 16
86110709 7.9125 0.5 4 1.4 15
87100837 7.3625   3.25 1.2 15
87105043 7.4125 0.5 3.5 3.5 16.5
87105919 8.525   3.25 2.2 17.5
88100217 8.45   3.5 2.1 17
88102061 8.525 0.5 3 2.5 17
88102297 7.8875   3.75 2.2 16.5
88104649 7.8875   3.75 2.7 16.5
88107981 8.675 0.5 3.5 3.5 19.5
88109488 8.4 0.5 3 4 20
88109936 8.675 0.5 4 4 20
88110053 8.45   3 3.9 18.5
89106568 7.6875 0.5 3.75 2.4 17.4

Questions Questions

 

·  لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید و تا موعد مقرر در ساعت کلاس درس تحویل دهید.   

      1- ساختمان درونی اسیلاتور را به طور مختصر توضیح دهید. ( گروه 1، 14 اسفند) (گروه 2، 16 اسفند)

      2- خروجی مدار زیر را با ذکر دلیل به صورت کیفی رسم کنید. فرض کنید دامنه موج سینوسی ورودی بیشتر از ولتاژ شکست دیود زنر باشد.
          (گروه 1، 26 فروردین) ( گروه 2، 28 فروردین)

    3- خروجی مدار زیر را با ذکر دلیل به صورت کیفی رسم کنید. فرض کنید ثابت زمانی مدار (RC) بسیار بزرگتر از دوره تناوب موج ورودی است.

        (گروه 1، 2 اردیبهشت) (گروه 2، 4 اردیبهشت)

Group 1 Group 1

 

امتحان پایانی ارائه

گزارش

آز 9

گزارش

آز 8

گزارش

آز 7

گزارش

آز 6

گزارش

آز 5

گزارش

آز 4

گزارش

آز 3

گزارش

آز 2

گزارش

آز 1

 
    19 20 20 17 18.5   18.5 19.5 19 87101639
    18.25 18     20 19 11.5 19.5 19.5 87102849
    17.25 16 17.5 11.5 17 17.5 19 17.5 19 87105451
  +1 18.25 18 17.5 19 20 19 11.5 19.5 19.5 87107536
  +0.5 19 20 17.5 16.5 20 19 18.5 18.5 19.5 88109325
    14.25 20 17.5 16 17.25 18.5 17 19 20 88109369
  +0.5 17.25 16 17.5 11.5 17 17.5 19 17.5 19 88110194
  +0.5 17 20 17.5 17 18.5 20 18.5 19.5 19 89101561
  +0.5 15 20 20 15 16.5 19.5 19 18 19 89102771
  +0.5 15 20 20 15 16.5 19.5 19 18 19 89102866
    14.25 20 20 16 17.25 18.5 17 19 20 89103968
    15 20 17.5 16.5 20 19 18.5 18.5 19.5 89105528
    16.62 19 18.4 15.54 18.2 18.81 17.25 18.66 19.33 average

 

اگر به نمره های خود اعتراض دارید ، برای رسیدگی به اعتراض به گزارش های آزمایشهای 6، 7 و 9 از ساعت 13:30 تا 15:30 ُ روز چهار شنبه 1 خرداد به آزمایشگاه الکترونیک مراجعه کنید. در صورت اعتراض به بقیه نمره ها در همان تاریخ به آزمایشگاه فیزیک پزشکی مراجعه نمایید.

Group 2 Group 2

امتحان پایانی ارائه

گزارش

آز 9

گزارش

آز 8

گزارش

آز 7

گزارش

آز 6

گزارش

آز 5

گزارش

آز 4

گزارش

آز 3

گزارش

آز 2

گزارش

آز 1

 
  +0.5 16.5 20 13.5 14.5 18.5 19.5 16.75 19.5 19.5 86110709
    8.5 15 18 14.5 17.25 20 17.5 17 19.5 87100837
  +0.5 8.5 15 18 15.5 17.25 20 17.5 17 19.5 87105043
    17 20 20 18 20 19.5 19 17 20 87105919
    16.5 20 18 18.5 18.5 19 20 18.5 20 88100217
  +0.5 17 20 20 18 20 19.5 19 17 20 88102061
    13 19 19 14.5 18.25 19.5 20 15.5 19 88102297
    13 19 19 14.5 18.25 19.5 20 15.5 19 88104649
  +0.5 20 20 18 20 20 19.5 20 16 20 88107981
  +0.5 17 20 20 14.5 20 19.5 20 17 20 88109488
  +0.5 20 20 18 20 20 19.5 20 16 20 88109936
    16.5 20 18 18.5 18.5 19 20 18.5 20 88110053
  +0.5 16.5 20 13.5 14.5 18.5 15 16.75 19.5 19.5 89106568
    15.38 19.07 17.92 16.57 18.84 19.15 18.96 17.23 19.69 average

 

اگر به نمره های خود اعتراض دارید ، برای رسیدگی به اعتراض به گزارش های آزمایشهای 6، 7 و 9 از ساعت 13:30 تا 15:30 ُ روز چهار شنبه 1 خرداد به آزمایشگاه الکترونیک مراجعه کنید. در صورت اعتراض به بقیه نمره ها در همان تاریخ به آزمایشگاه فیزیک پزشکی مراجعه نمایید.