Asset Publisher Asset Publisher

FinalGrades

لیست فوق نمراتی است که به آموزش ارسال میشود. درصورتی که نمره شما با آنچه که از نمره تمرین، میانترم و پایان ترم بدست می‌آید متفاوت است به اینجانب ایمیل بزنید لطفا دقیقا مشخص نمایید که مثلا از محاسبه...

Grades

نمرات تمرین؛ امتحان میانترم و پایانی ضمیمه است. نمره هر تمرین از 20 و نمرات امتحان از 35 میباشند. از 10 تمرین اعلام شده کمترین نمره حذف میشود و متوسط 9 تمرین مانده به 35 مقیاس میشود. با احتساب 35...

Document Library Display Document Library Display

Documents
Name Size
FinalGrades
لیست فوق نمراتی است که به آموزش ارسال میشود. درصورتی که نمره شما با آنچه که از نمره تمرین، میانترم و پایان ترم بدست می‌آید متفاوت است به اینجانب ایمیل بزنید لطفا دقیقا مشخص نمایید که مثلا از محاسبه شما چه نمره ای بدست میآمده و چه نمره وارد شده است. مهلت ارسال ایمیل چهارشنبه ۲۸ دی است. پس از این مدت نمرات به آموزش ارسال میشود و قابل تصحیح نیست. langari@sharif.edu
70.2k
Grades
نمرات تمرین؛ امتحان میانترم و پایانی ضمیمه است. نمره هر تمرین از 20 و نمرات امتحان از 35 میباشند. از 10 تمرین اعلام شده کمترین نمره حذف میشود و متوسط 9 تمرین مانده به 35 مقیاس میشود. با احتساب 35 درصد برای تمرین؛ میان ترم و پایان ترم نمره نهایی حساب میگردد. لیست نهایی ارسالی به آموزش در همین سایت اعلام خواهد شد. اگر با توجه به موارد فوق در نمره نهایی خود اشتباه (کاهشی) مشاهده کردید تا سه شنبه 27 دی به اینجانب ایمیل بزنید. در غیر اینصورت نمرات چهارشنبه 28 دی به آموزش ارسال خواهد شد.
19.7k
Solutions of the Final Exam 264.7k
پاسخ تمرین‌های سری دهم
پاسخ تمرین‌های سری دهم
227.9k
پاسخ تمرین‌های سری نهم
پاسخ تمرین‌های سری نهم
183.2k
Showing 5 results.