Asset Publisher Asset Publisher

FinalGrades

لیست فوق نمراتی است که به آموزش ارسال میشود. درصورتی که نمره شما با آنچه که از نمره تمرین، میانترم و پایان ترم بدست می‌آید متفاوت است به اینجانب ایمیل بزنید لطفا دقیقا مشخص نمایید که مثلا از محاسبه...

Grades

نمرات تمرین؛ امتحان میانترم و پایانی ضمیمه است. نمره هر تمرین از 20 و نمرات امتحان از 35 میباشند. از 10 تمرین اعلام شده کمترین نمره حذف میشود و متوسط 9 تمرین مانده به 35 مقیاس میشود. با احتساب 35...

Document Library Display Document Library Display

Version: 1.1 Status: Approved A new version will be created automatically if this content is modified.
لیست فوق نمراتی است که به آموزش ارسال میشود. درصورتی که نمره شما با آنچه که از نمره تمرین، میانترم و پایان ترم بدست می‌آید متفاوت است به اینجانب ایمیل بزنید لطفا دقیقا مشخص نمایید که مثلا از محاسبه شما چه نمره ای بدست میآمده و چه نمره وارد شده است. مهلت ارسال ایمیل چهارشنبه ۲۸ دی است. پس از این مدت نمرات به آموزش ارسال میشود و قابل تصحیح نیست. langari@sharif.edu
Average (0 Votes)
Version History
Comments