صورت حساب مالی فوق برنامه فیزیک صورت حساب مالی فوق برنامه فیزیک

مسئول مالی موظف است "تمامی" برداشت ها و واریزهایی که از صندوق مالی فوق برنامه صورت می گیرد را در معرض دید عموم بگذارد
لیست زیر مقدار موجودی، برداشت و واریز به صندوق، و محل درآمد یا هزینه را نشان می دهد. همچنین در صورت وجود فاکتور، بایستی جلوی هر ردیف در ستون آخر مقدار عدد فاکتور به تومان ذکر شود در غیر اینصورت هزینه انجام شده بدون فاکتور تلقی می شود
 
توجه: لطفا از شفاف سازی صورت گرفته سوء استفاده نکنید و برای خرج کردن پول های صندوق نقشه نکشید! چرا که هزینه های بدون فاکتور فوق برنامه زیاد است و همچنین متاسفانه، فوق  برنامه دانشگاه اکثر مواقع تمام مقدار فاکتوری که به آن ها می دهیم را نمی دهند و مجبوریم از همین صندوق طلب دانشجویان را بدهیم و با این همه در بسیاری از برنامه ها پول کم می آید و بچه ها مجبورند از جیب بگذارند....پس لطفا از ایجاد هزینه های بی مورد به نام فوق برنامه بپرهیزید
 
پایین صفحه، سال مربوط به صورت حساب مالی نوشته شده است
رنگ هایی که مشاهده می کنید، فاکتورهای تحویل داده شده به فوق برنامه دانشگاه و چک های داده شده به دست مسئول امور مالی فوق برنامه دانشکده را نشان می دهد