کار دانشجویی کار دانشجویی

 

دانشجویانی که بیش از دو ماه فعالیت دانشجویی دارند می توانند به ازای هر ماه کار فوق برنامه ای، از "حقوق دانشجویی" برای آن ماه استفاده کنند
چند نکته:
     - برای گرفتن حقوق دانشجویی، افرادی که کار فوق برنامه ای کرده اند باید "نام"، "شماره دانشجویی"، "شماره حساب"(نه شماره کارت) بانک تجارت داخل دانشگاه را به مسئول مالی بدهند


     - مسئولین برنامه ها "تعداد ساعت" کار بچه هایی که در هر برنامه مشارکت داشته اند را به مسئول مالی می دهند
     - حداکثر تعداد ساعتی که می توان برای هر دانشجو در هر ماه رد کرد، 80 ساعت است
     - حقوق دانشجویی، به صورت ماهیانه رد می شود
     - مقدار حقوق دانشجویی ثابت نیست، این مقدار برای هر ماه در جدول زیر آمده است:
      (توضیح: مقدار حقوق دانشجویی، برای کارشناسی ارشد و دکترا، بر حسب تصمیم دانشکده، بین مقدار کمینه و بیشینه متغیر است)

 
حقوق دانشجویی برای یک ماه
  هر ساعت
(تومان)
20 ساعت
(تومان)
40 ساعت
(تومان)
 60 ساعت
(تومان)
 80 ساعت
(تومان)
 کارشناسی 450 9,000  18,000 27,000 36,000
 کارشناسی ارشد
 720-750 14,000-15,000  28,800-30,000  43,200-45,000 57,600-60,000
 دکترا  1,300-2,000 26,000-40,000  52,000-80,000  78,000-120,000  104,000-160,000      - ساعاتی که در این لیست نوشته شده ابتدا به دست خانم مقدم  (دفتر دانشکده فیزیک، داخلی4503، ایمیل: moghaddam55 at yahoo dot com) و سپس توسط ایشان به خانم رضایی (اموردانشجویی دانشگاه، داخلی 5010) می رسد و 15 ام هر ماه به دانشگاه معرفی شده و چند روز بعد به حساب شما واریز می شود(یعنی حدودا هفته آخر ماه بعد)
      - مسئول مالی فوق برنامه موظف است کار دانشجویی رد شده را وارد لیست نماید و آن را در معرض دید عموم بگذارد. لیست کار دانشجویی در ادامه آمده، حقوق هر ماه جداگانه نوشته شده است (پایین جدول: 9001 یعنی ماه 1 از سال 90، فایل اکسل را می توانید با کلیک روی "لینک مستقیم" مشاهده نمایید)

لینک مستقیم